LTR Verkiezingsprogramma 2018 – 2022

Meer voor “ouderen”

 

Waar staan de letters LTR voor?

LTR staat voor “Lijst Tjerk Reijinga”. Een partij die geworteld is in de gemeente Soest-Soesterberg.

 

Waarom ligt het zwaartepunt op onze “ouderen”?

Wij worden met zijn allen steeds ouder, onze gemiddelde leeftijd stijgt met rasse schreden, waardoor de groep senioren navenant groeit én vitaler en mobieler wordt. Wij hechten een groot belang aan hoe ouderen betrokken worden bij onze gemeente, hoe hun belangen worden behartigd en hoe deze groep een waardevolle plek kan vinden tussen de andere bevolkingsgroepen.  Te weinig wordt rekening gehouden met de capaciteiten en inzetbare ervaring van onze senioren. Natuurlijk worden daarnaast de jongeren niet vergeten, waardoor het programma voor iedereen aantrekkelijk wordt

 

LTR is een nieuwe lokale partij, een partij met de nadruk op 45+ers maar zeker ook voor iedereen die wil bijdragen aan een harmonieuze en solidaire samenleving in onze prettig leefbare gemeente Soest-Soesterberg.

 

     LTR is een open partij (d.w.z. iedereen met een hart voor onze gemeente is welkom om lid te worden

     van de LTR)   

 

LTR is vrij van het beleid van landelijke politieke partijen

 

LTR is een partij van doeners, mensen die handelen en minder praten

 

LTR wil in de zorg daar waar mogelijk verbeteringen realiseren

 

LTR wil betaalbare en functionele woningen voor starters en ouderen

 

LTR wil het sporten voor en onder senioren bevorderen

 

LTR wil dat het gevoel van veiligheid weer groeit

 

LTR wil de kwetsbare mensen in onze gemeente helpen

 

LTR wil een inloophuis voor ernstig zieke patiënten

 

LTR wil gereduceerde toegang tot een gevarieerd cultureel programma

 

LTR wil dat al het aanwezige groen in de gemeente minimaal op dit niveau blijft gehandhaafd.

 

LTR wil in overleg met de Sport Federatie, alle sportfaciliteiten bij elkaar waardoor er plaats komt voor woningen 

 

 

Wat willen wij bereiken c.q. in stand houden?

 

1 – "Ouderen"

 

Ca. 42% van onze inwoners is ouder dan 50 jaar. Dit percentage neemt jaarlijks toe. Het is van belang dat er een partij in de gemeente Soest is die de belangen van deze grote groep inwoners, mede, behartigt.

 

Wat willen wij?

 

 • Woonsituatie voor "ouderen" verbeteren, bijv. Kangeroewoning op terrein/tuin van de kinderen, splitsen van grote woningen, hoogbouw, etc. Bijv. Door de bestemming sneller aan te passen.
 • "Ouderen" moeten op vrije uren, tegen minimale kosten, op de sportvelden kunnen sporten (seniorenvoetbal /handbal/ korfbal/ hockey/etc. competitie)
 • Eenzaamheid aanpakken door het invoeren van “Senioren Service” bijvoorbeeld oppassen bij de kinderopvang, uitlaten/verzorgen van huisdieren, instellen van een senioren buurt coach die eenzaamheid signaleert, etc.
 • Meer, betaalbare, (hoogbouw) appartementen realiseren voor starters/senioren
 • Openbare toiletten in winkelcentra en –straten, eventueel in overleg met winkeliers

 

2 – Infrastructuur

 

De gemeente Soest heeft een redelijk goede infrastructuur, d.w.z. onze wegen, fietspaden en rioolsysteem zijn voor ons dagelijks gebruik toereikend. Toch wil LTR  met name voor "ouderen" verbeteringen aanbrengen, naast verbeteringen in het kader van duurzaamheid.

 

Wat willen wij?

 

 • Vrachtwagens tot 10:00 lossen in de van Weedestraat
 • Fietswaarschuwingsverlichting op kruisingen en rotondes
 • Op de gevaarlijke rotondes weer stoplichten invoeren
 • Heggen terugsnoeien tot de rand van de eigen tuin
 • Stoepen, straten, fietspaden, egaliseren (ontdoen van scheve tegels, wortel-uitgroei, e.d.)
 • Vrijwilliger(s) in de gemeente (tegen vergoeding) aanstellen en laten controleren op gebreken aan wegen en stoepen om deze vervolgens te melden aan de betreffende afdeling binnen de gemeente
 • Fietspad op van Weedestraat een afwijkende kleur dan die van de stoep geven
 • Ca. 20 parkeerplaatsen erbij, op de van Weedestraat, door de nu lege vlakken als parkeerplaats in te richten
 • De gemeente Soest zet in, door stimulering, op vergroening van de nu versteende tuinen 

 

3 – Veiligheid

 

Veiligheid is een zeer belangrijk aspect van prettig leven. Voor de een is veiligheid van een andere orde dan voor de andere persoon. De gemeente Soest is geen onveilige gemeente, laten we dat met z’n allen vaststellen. Toch zijn er op een paar plaatsen een aantal extra maatregelen te nemen om ons collectieve gevoel van veiligheid te verhogen.

 

Wat willen wij?

 

 • Boa’s, na een aanvullende opleiding, meer bevoegdheden geven en een betere uitrusting, bijvoorbeeld pepperspray
 • Wijkagent en Boa’s meer door de wijken en de natuurgebieden laten patrouilleren
 • Gemeente moet op overtredingen meteen handhaven
 • Vuurwerkvrije zones uitbreiden
 • Hondenuitlaat diensten aan banden leggen. De overlast van (te) grote groepen/roedels honden in losloop gebieden aanpakken [door beperken van de toegestane groepsgroottes en strikt toezicht].
 • Cameratoezicht verlengen in de wijk Smitsveen en eventueel uitbreiden
 • Vandalen aanpakken en in, regionaal verband, heropvoeden
 • Graffiti spuiters, hondenpoep en zwerfvuil aanpakken door meer te patrouilleren
 • De algemene verkeersveiligheid verder verhogen

 

4 – Bestuur

 

De gemeente Soest is een fijne gemeente om in te leven. Voor een groot gedeelte wordt dit bewerkstelligd door het bestuur van de gemeente.

Dit bestuur moet werken met veel te veel regels. Dit bevordert de snelheid van handelen niet.

 

Wat willen wij?

 

 • Waar mogelijk regels afschaffen of vereenvoudigen
 • Strenger op overtredingen handhaven
 • Ideeën/vraag en antwoord platform voor de inwoners introduceren
 • Communicatie tussen overheid en inwoners vanaf het begin van de plannen/procedures invoeren; burgers mee laten denken en er vervolgens iets mee doen
 • De beveiliging en vertrouwelijkheid van al onze geregistreerde gegevens dient zeer goed geborgd en gecontroleerd te zijn

 

5 – Kunst en Cultuur

 

Kunst en Cultuur zijn de “smeermiddelen” van een gemeenschap. Muziek maken, toneelspelen, een kunstwerk of schilderij maken en andere creatieve uitingen zijn belangrijk voor zowel het individu als wel de gemeenschap. Het is een prettige uiting van een scheppende energie en heeft als doel de wereld om ons heen een beetje mooier en aangenamer te maken. Naast het feit dat de wereld er een beetje mooier door wordt is er in de afgelopen jaren ook wetenschappelijk aangetoond dat muziek maken cq kunst bedrijven onze hersenen verjongt en ons op jonge tot op hoge leeftijd betere hersenfuncties bezorgt. **

 

Wat willen wij?

 

 • Waardevolle initiatieven van inwoners honoreren (buurtfestival, e.d.)
 • Activiteiten op van Weedestraat, Rademakerstraat en Soest-Zuid activeren/stimuleren
 • Muziek- en kunstles door vakdocenten op scholen verplichten
 • Leegstaande industriële panden ombouwen tot muziekstudio, atelierruimte, etc. eventueel in samenwerking met het bedrijfsleven
 • Jeugdcultuurfonds in stand houden
 • Kunstenaars die door de gemeente gevraagd worden in een activiteit te participeren, betalen voor hun diensten
 • Betere afstemming tussen organiserende groepen t.a.v. te organiseren (regionale) festiviteiten
 • Samenwerking tussen kunstenaars, muzikanten en gemeente met het Cultuur Platform intensiveren
 • Stimuleren van actieve Kunstbeoefening voor alle inwoners van Soest Soesterberg. Zie ***

 

6 – Economie

 

Met de economie in onze gemeente gaat het goed. De invloed van het internet is een grote uitdaging, maar creëert ook kansen. Het bedrijven- en winkellandschap verandert onder invloed van het internet. Daarop inspelen is van groot belang om een gezonde, en bij voorkeur circulaire*, economie, te (blijven) houden.

 

 

Wat willen wij?

 

 • Leegstaande panden veel sneller her-bestemmen, bijv. als internet-showroom, horeca in winkelgebieden, woningen, etc.
 • In de winkelcentra van Weedestraat, Rademakerstraat en Soest-Zuid, meer (culturele) activiteiten faciliteren om saaiheid tegen te gaan
 • Geen vijf dezelfde soort winkels in een straat, betere mix van winkelaanbod
 • Kleine winkels (buurt-supers) op loopbare afstand van concentraties senior-inwoners stimuleren
 • Meer horeca aanbod, daar waar het kan, in het buitengebied
 • Actief bedrijven werven op de industrieterreinen en in winkelcentra d.m.v. een beleidsmedewerker die Soest verkoopt
 • De gemeente Soest zet meer in op een innovatieve, circulaire*, economie en maakt de inwoners bewust van de positieve effecten door bijvoorbeeld lid te worden van regionale Alliantie Cirkelregio Utrecht** 

 

7 – Onderwijs

 

Op het onderwijs kan de gemeente, weinig invloed uitoefenen. De gevolgen zijn aan alle kanten merkbaar in onze samenleving.

Maar daar waar de gemeente wel kan inspringen, door nieuwe initiatieven te ontplooien, kunnen wij onze gemeenschap een goede ondersteuning bieden.

 

Wat willen wij?

 

 • Onderzoek of de mogelijkheid bestaat om een school te stichten voor buitengewoon onderwijs
 • Laaggeletterdheid aanpakken voor jong en oud
 • Immigranten direct de Nederlandse taal en cultuur, verplicht, aanleren
 • Stageplaatsen voor mbo-leerlingen faciliteren bij bedrijven
 • Meer kunst-, cultuur- en gymnastiekuren op de scholen stimuleren
 • School uitvallers opvangen en begeleiden naar het behalen van een praktisch diploma

  

8 – Zorg en Welzijn

 

Voor iedereen is zorg en welzijn belangrijk. Niemand kan zonder. LTR wil daarom een aantal initiatieven nemen om onze hoge standaard van zorg en welzijn te handhaven of zelfs, op lokaal niveau, te verbeteren.

 

 

Wat willen wij?

 

 • Eenzaamheid bestrijden door signalering en het opzetten van gelegenheden waar eenzame mensen samen kunnen komen
 • Bewegingsactiviteiten organiseren voor ouderen die alleen zijn
 • Woon- en leefgroep mogelijkheden faciliteren voor alleenstaanden
 • Zitplaatsen voor ouderen bij iedere bushalte
 • Gemeentelijke coaches helpen ouderen bij het gebruik van internet, hun administratie en tegen laaggeletterdheid
 • Dat de gemeente een inloophuis voor ernstig zieke en eenzame mensen faciliteert

 

 

9 – Financiën

 

De gemeentelijke financiën staan er goed voor. Toch blijft er onbegrip wat de gemeente nu eigenlijk zelf kan beslissen en uitgeven en wat vanuit de Landelijke overheid wordt op- en vastgelegd.

 

Wat willen wij?

 

 • Huis-aan-huis verspreiden van een, eenvoudig en duidelijk, overzicht van onze inkomsten en uitgaven
 • Gemeentelijke heffingen zo laag mogelijk houden
 • Reserve behouden die eventuele tekorten in de gemeentelijke zorgverplichtingen kan opvangen
 • Reserveringen maken voor onderhoud en vervanging van de infrastructuur, openbaar groen, gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties

 

 

 

 

 

 

 

 

Voetnoten en websitelinks bij partijprogramma

________________

 

*Circulair in 2050

Dr.J.Kirchherr besluit: “De Nederlandse overheid heeft onlangs besloten een circulaire economie te hanteren in het jaar 2050, met een afname van 50% in ruwe materialen in 2030. Dit onderzoek laat zien dat er nog veel moet gebeuren om deze doelen te verwezenlijken.”

https://www.uu.nl/nieuws/de-doorbraak-van-circulaire-economie

 

**Cirkelregio Utrecht

De regionale Alliantie Cirkelregio Utrecht is een samenwerkingsverband tussen verschillende regionale partijen die samen toewerken naar een circulair georganiseerde regio

http://www.cirkelregio-utrecht.nl

 

***Kunst en het brein

De algehele fysieke en psychische conditie van kinderen en volwassenen hebben baat bij het uitoefenen van één van de kunsten.

https://www.parool.nl/kunst-en-media/neuropsycholoog-erik-scherder-muziek-geeft-een-beter-leven~a4220868/

Zie: Prof. Dr. Eric Scherder “Singing in the brain”